Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Organisation och beslutsstruktur

Beslut och beredning vid institutionen

På IPKL har vi en ledningsgrupp med följande funktioner

 • Prefekt – leder ledningsgruppen och institutionens institutionsråd
 • Proprefekt och utbildningsansvarig – leder institutionens utbildningsråd och har även regelbundna möten med gruppen studierektorer och programledare
 • Viceprefekt med ansvar för forskning – leder institutionens forskningsråd
 • Viceprefekt med ansvar för beredning av arbetsmiljöfrågor – leder institutionens arbetsmiljögrupp. I detta uppdrag ligger även att hantera likabehandlingsfrågor och studenters arbetsmiljö.
 • Viceprefekt med ansvar för forskarutbildning – leder institutionens handledarkollegium
 • Administrativ chef – ansvarar för ekonomi och budget samt övergripande för institutionens administrativa funktioner

Vi har även två koordinatorsfunktioner på institutionen som rör strategiska frågor kring hållbar utveckling (miljökoordinator) samt internationaliseringsfrågor.

Nedan beskrivs beslut och beredningsvägar utifrån delegationsordningen.

Prefekten beslutar efter delegation från dekan om:

Allmänt

Det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt särskild delegation. Bereds av viceprefekt med ansvar för beredning av arbetsmiljöfrågor
 samt i arbetsmiljögruppen (se också nedan om institutionsrådets roll)

Hållbar utveckling och miljöledningssystem samt arkivbildning. Bereds i samråd med miljökoordinator på institutionen

Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet. 
Bereds av viceprefekt med ansvar för beredning av arbetsmiljöfrågor
 samt i arbetsmiljögruppen (se också nedan om institutionsrådets roll)

Studenternas arbetsmiljö. Bereds av viceprefekt med ansvar för beredning av arbetsmiljöfrågor
 samt i arbetsmiljögruppen


Utbildningsadministration

Tillgodoräkning av tidigare utbildning och andra kunskaper och färdigheter avseende kurs på grundnivå och avancerad nivå och prov i utbildning på forskarnivå.
Vidaredelegerat till proprefekt tillika utbildningsansvarig (för grund och avancerad nivå) samt viceprefekt för forskarutbildning (för forskarnivå), bereds i samråd med studierektor och studieadministration

Faställande av kursplan; för kurser som ingår i institutions- eller fakultetsövergripande utbildningsprogram fastställs kursplan efter samråd med berörd/-a fakultetsstyrelse/-r eller motsvarande.
Vidaredelegerat till proprefekt tillika utbildningsansvarig, bereds i utbildningsrådet och institutionsrådet.

Utseende av examinator för grundnivå och avancerad nivå. Vidaredelegerat till proprefekt tillika utbildningsansvarig, bereds i samråd med studierektor och programråd

Utfärdande av kursbevis på begäran.
Vidaredelegerat till proprefekt tillika utbildningsansvarig

Begränsning av det antal tillfällen som en student får genomgå prov eller praktik eller motsvarande 
utbildningsperiod. Vidaredelegerat till proprefekt tillika utbildningsansvarig

Antagning till utbildning på forskarnivå.
Vidaredelegerat till viceprefekt med ansvar för forskarutbildning
, bereds av antagningsgrupp

Utseende av granskare av licentiatuppsats.
Vidaredelegerat till viceprefekt med ansvar för forskarutbildning

Utseende av handledare för doktorand; huvudhandledare och annan handledare, 
prefekt beslutar, bereds i samråd med studierektor för forskarutbildningen

Fastställande av individuell studieplan.
Vidaredelegerat till viceprefekt med ansvar för forskarutbildning

Antagning av reserver till kurs och utbildningsprogram inklusive antagning till senare del av 
utbildningsprogram.
Vidaredelegerat till proprefekt tillika utbildningsansvarig

Studieuppehåll
Vidaredelegerat till proprefekt tillika utbildningsansvarig

Tillfälligt ställa in kurser
Vidaredelegerat till proprefekt tillika utbildningsansvarig

Institutionens studie- och karriärvägledning.
Vidaredelegerat till proprefekt tillika utbildningsansvarig
, bereds i samråd med viceprefekt med ansvar för beredning av arbetsmiljöfrågor


Organisation 


Institutionens och institutionsledningens organisation och arbetsformer i övrigt 

Bereds i ledningsgruppen och samråds kring i institutionsrådet och arbetsmiljögruppen

Institutionens lokaldisposition och övrig infrastruktur samt om institutionens interna 
lokalförsörjningsprojekt 

bereds i ledningsgruppen och samråds kring i institutionsrådet och arbetsmiljögruppen

Ekonomi 


Ingående av avtal för universitetets räkning inom institutionens verksamhet upp till 250 prisbasbelopp; ett åtagande som gäller längre än innevarande budgetår och med ett sammanlagt värde överstigande 250 prisbasbelopp ska tecknas i samråd med dekan.
Bereds av administrativ chef

Mottagande av gåvor och bidrag enligt donationsförordningen
Bereds av administrativ chef

Mottagande av externa forskningsbidrag
Bereds av administrativ chef och i samråd med viceprefeket med ansvar för forskning

Medgivande att anlita juridisk person inom i utbildningsverksamheten
Bereds av administrativ chef

Bokslut och resultat 

Bereds av administrativ chef (se nedan om institutionsrådets roll)

Bevilja undantag från universitetets representationsregler 

Bereds av administrativ chef

Personal 


Anställningar, förutom professor (universitetslektor, biträdande lektor samt forskarassistent enligt särskild beredning) 

(se nedan om institutionsrådets roll)

Initierande av rekrytering av professor
(se nedan om institutionsrådets roll)

Att en anställning som professor eller lektor ska vara förenad med anställning vid sjukvårdsenhet 
enligt 4 kap 2 och 8 §§ HF. Som sjukvårdsenhet räknas även sådan enhet där odontologisk utbildning 
och forskning bedrivs 

(ej aktuellt)

Lärares tjänstgöringsplaner 

Bereds i prefektgruppen och av studierektorer

Utseende av institutionens representanter i fakultets- och universitetsövergripande organ om inget 
annat föreskrivs 

(se nedan om institutionsrådets roll)

Ansvara för tillämpning och behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. 

Bereds i samråd med personalhandläggare

I förekommande fall ska alla beslut följa rektors och dekans beslut.

Enligt Göteborgs universitets arbetsordning (dnr V 2016/40) ska följande frågor behandlas i institutionsrådet innan beslut fattas av prefekt4:

 • budget och verksamhetsplan, inklusive rekryteringar 

 • mål och strategier för utbildning och forskning inklusive samverkan 

 • kursplaner5
 • viktigare yttranden och remissvar 

 • utseende av institutionens representanter i fakultets- och universitetsövergripande organ 

 • arbetsmiljöfrågor 

 • övriga frågor som föreskrivs av dekan 


 


4 Vid brådskande ärenden kan beslut fattas utan behandling i institutionsrådet. I dessa fall ska ärendet anmälas vid kommande möte.

5 Undantag från detta gäller de utbildningar/kurser som enligt rektorsbeslut beslutas efter annan ordning.

 

Sidansvarig: Malin Behnke|Sidan uppdaterades: 2017-04-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?