Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Handledare

  Torgeir Alvestad är universitetslektor i förskolepedagogik. Han arbetar som lärare i förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet och är programledare för förskollärarprogrammet. Hans forskning har framför allt rört sig om barns lärande genom förhandlingar i lek. Han arbetar för närvarande mycket med frågor kring barns lärande genom intersubjektivitet och perspektivtagande. http://www.ipkl.gu.se/om-ipkl/personal?userId=xalvet
   
Jutta Balldin, fil dr i pedagogik, samordnare för förskollärarutbildningen vid Malmö högskola och koordinator i forskarskolan. Jag arbetar med utveckling av förskollärarutbildningen och undervisar inom områden som barns utveckling, rättigheter, geografi och föräldraskap. Jag är just nu engagerad i ett forskningsprojekt om relationen mellan barn och mat/måltider, och hur denna relation görs och får mening i olika sammanhang. Vidare samverkar jag med ett projekt i Lund under hösten och som handlar om barns gestaltning av etiska dilemman med utgångspunkt i barnkonventionens artiklar. Jag har också en fot i ett större forskningsprojekt om utbildning och barndom i och genom globalisering. Inom detta projekt genomför jag nu i höst en mindre pilotstudie. 
Camilla Björklund är docent vid Göteborgs universitet och forskar om barns matematiklärande i förskolan. Barns meningsskapande och lärares undervisning i matematik studeras i observationer, intervjuer och i designade Learning studies. I några av de pågående forskningsprojekten är intresset riktat mot integrerat lärande i matematik och skapande, samt lärares resonemang om undervisningsbegreppet. Forskningen resulterar i vetenskapliga publikationer men också i populärvetenskapliga skrifter som används i lärarutbildning och -fortbildning. Mer information och publikationslista: http://www.ipkl.gu.se/om-ipkl/personal?userId=xbcami
Anna Ehrlin arbetar på Mälardalens Högskola och är universitetslektor i didaktik med inriktning mot estetiska uttrycksformer- och lärprocesser. Hon är utbildad grundskollärare för år 1-7 och har en doktorsexamen i musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning. Hennes forskningsintresse är inriktat mot estetiska uttrycksformer i förskola och skola.
Ole Hansen er universitetslektor ved inst för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hans forskning omhandler først og fremmest de yngste børn i förskolan, og småbørnsdidaktik. Kommunikation mellem voksne og børn og børn imellem, og interaktioners betydning for børns læring. Didaktiske spørgsmål og overvejelser og pædagogiske refleksioner over læring.
Anne Kultti är universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Hennes forskningsintressen rör förutsättningar för lärande och utveckling som råder för flerspråkiga barn i förskolan idag. Anne har studerat aktiviteter i förskolan, kommunikation mellan barn och barn och lärare i olika kulturella sammanhang, samt möten mellan lärare och vårdnadshavare vid inskolning, i syfte att skapa kunskap om barns (möjligheter till) deltagande i förskolan. Hon undervisar och föreläser kring dessa teman.
  Annika Lantz-Andersson är filosofie doktor i pedagogik och universitetslektor på Göteborgs universitet. Annikas övergripande forskningsintresse handlar om vad digitala teknologier betyder för lärande och undervisning, och hon har deltagit i ett flertal forskningsprojekt kring dessa frågor. I sin forskning har hon studerat hur synen på lärande och kunskap utvecklas i relation till teknologi men också hur nya arenor för lärande (ex. sociala medier) kan brygga mellan skola och fritid och hur detta kan tolkas i ljuset av de empiriska resultaten.
Annika handleder doktorander och undervisar samt håller föreläsningar inom detta kunskapsområde på flera lärarutbildningskurser och i en rad olika fortbildningssammanhang. Hon är också studierektor för forskarutbildningen på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
Anne Lillvist är Fil.dr i psykologi och verksam som lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Mitt forskningsintresse utgörs främst av barns lek och sociala delaktighet på förskolan, med speciellt fokus på barn i behov av särskilt stöd. Frågor kring professionalism och förutsättningar för lärande och delaktighet utgör ett annat område som jag är intresserad av. För tillfället arbetar jag i projekt där den pedagogiska övergången mellan förskola och särskola för barn med utvecklingsstörning studeras med fokus på samverkan mellan vårdnadshavare, lärare och rektorer i förskola och särskola.
Elisabeth Mellgren, lektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Göteborgs universitet. Förskollärare sedan 1976, och jag har arbetat som förskollärare inom förskola, förskoleklass och fritidshem samt övergripande i en kommun utvecklingsarbeten och utredningsuppdrag. Fil Lic. år 2000 (En studie om barns skrivlärande). Disputerade år 2005 ( Barn skriftspråkande – att bli en skrivande och läsande person). Sedan 2005 har jag undervisat och utvecklat kurser inom mitt forskningsområde. Utöver forskning och undervisning har jag ägnat mig åt att planera och starta Förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet som programledare, studierektor och vice prefekt. Mitt forskningsintresse är barns tidiga skriftspråksärande och övergång/samarbete mellan förskola/förskoleklass/fritidshem och grundskola.
  Annika Månsson är fil. doktor i pedagogik och docent i utbildningsvetenskap. Det huvudsakliga forskningsintresset är inriktat mot genusfrågor i förskolan. Doktorsavhandlingen Möten som formar. Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv belyser genuskonstruktion i förskolan. Detta forskningsområde har också följts upp i senare studier. Ytterligare forskningsintressen är undersökande arbetssätt i Reggio Emilia-profilerade förskolor; dokumentation och bedömning i förskolan samt föräldraskap i förskolan.
Linda Pallas forskning har framförallt behandlat specialpedagogiska frågor inom förskola, med särskilt fokus på barns olikheter, dokumentation och identitetsskapanden. Jag arbetar f.n. med delprojekt ”Specialpedagogik i förskola” inom ramen för projekt ”Förskola/Tidig intervention” som förberedelse för det kommande Skolforskningsinstitutet. (Läs mer på www.vr.se)
  Louise Peterson är filosofie doktor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon arbetar som universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande där hon också är lärare på förskoleprogrammet, grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem och magister- och masterprogrammet IT, kommunikation och lärande. Hennes forskningsintressen omfattar frågor om digital teknik i människors fritidsaktiviteter. Hon är också intresserad av barns och ungdomars digitala mediekulturer och hur lärande sker och kan förstås i gränserna mellan institutionella och icke-institutionella miljöer.
Niklas Pramling, professor vid Göteborgs universitet och programansvarig för forskarskolan FoRFa. Han är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar bl.a. om kommunikation mellan lärare och barn. Framförallt är han intresserad av lärande inom musik och andra konstarter.
  Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot tidiga barnåren vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid GU. Har varit med i all tre tidigare forskarskolorna inom detta fält, och är nu koordinator för Göteborgsgruppen. Forskningsintresse är barns lärande och förutsättningar för detta, såväl som hållbarhetsfrågor och små barn. Arbetar mycket internationellt kring dessa frågor.
Andreas Redfors är professor i fysik - inriktning fysikdidaktik och arbetar med lärarutbildning på Högskolan Kristianstad. Andreas disputerade i atomspektroskopi, men bedriver nu forskning inom forskningsfältet naturvetenskapernas didaktik och är ledare för forskargruppen Learning in Science and Mathematics, se www.hkr.se/lisma för vidare information.
Carin Roos, Docent i specialpedagogik, arbetar för närvarande vid Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstad universitet. Hennes doktorsavhandling från 2004, Skriftspråkande döva barn, handlar om hur man blir en läsande och skrivande människa, i hög grad utan tillgång till ljud, i en teckenspråkig förskole- och skolmiljö. Hennes forskningsintresse rör i första hand barn som är döva och barn med hörselnedsättning, men också helt andra barn som t ex glesbygdsbarns liv, intressen och lärande.
Tomas Saar är utbildad förskollärare, men har även arbetat länge som musiklärare. Han disputerade 1999 med en avhandling om unga musikers lärande och har därefter haft forskningsprojekt som handlat om estetiskt lärande i grundskolan, samt flera projekt inom det genuspedagogiska området. Tomas är anställd vid Karlstads universitet och forskar och undervisar främst på förskollärarprogrammet.
Anette Sandberg, professor pedagogik med inriktning mot förskolan vid Mälardalens högskola och har min bakgrund som förskollärare. Mina forskningsområden är professionalism, lärande, delaktighet, barns språkmiljö, entreprenöriellt lärande i förskolan och skolan, förskolebarns utomhusmiljöer samt barns rättigheter.
  Susanne Thulin är fil.dr i pedagogik vid Högskolan Kristianstad och arbetar med förskollärarutbildning. Susanne disputerade inom den nationella forskarskolan Barndom, Lärande och Ämnesdidaktik (FoBa) som hade fokus på kunskapsutveckling relaterad till förskolan och grundskolans tidiga år. Hennes forskningsintresse riktar sig mot förskolans arbete med naturvetenskap.
Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik och hennes forskningsintresse är barns och ungas lärande i musik. Jag disputerade vid Konstnärliga fakulteten i Göteborg på en avhandling om musiklyssning. Jag studerade hur förmågan att lyssna kan utvecklas inom ramen för förskoleklassens och grundskolans praktik. Därefter har jag studerat improvisation och komposition med en ny musikteknologi i förskolan och på fritidshem. Nu forskar jag om hur ny teknologi och nya medier förändrar kunskaper i musik och hur det påverkar unga som lär sig spela i pop- och rockband. Jag har en bakgrund som gymnasielärare i musik och matematik.
Sylvi Vigmo Sylvi Vigmo är lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse omfattar kommunikation och interaktion, mer specifikt frågor som rör lärande, undervisning och digitala medier. Tidigare forskningsprojekt har undersökt ungdomars filmskapande och språkanvändning i sociala medier, samt öppna lärresurser och mobila responsverktyg i språk i internationella utvecklingsprojekt.
Pia Williams är professor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Hennes forskning är inriktad mot studier av barns samspel med ett samlat fokus kring barnet som aktör i sociala sammanhang och då framför allt i förskolans kontext. Forskningsintresset riktar sig också mot förskollärarens betydelse i förskolan för att skapa förutsättningar för en konstruktiv lärandemiljö.

 

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2016-08-30
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?